Allmänna villkor & Köpvillkor - BAUDER Klinik

ALLMÄNNA VILLKOR

BAUDER Klinik AB bedriver hälso- och sjukvård i form av utredningar inför läkarbesök. Utredningarna genomförs via en tjänst där flera kliniker med olika specialistområden samverkar. Efter den initiala utredningen utförd av BAUDER Klinik AB guidas kunden vidare och bekräftar själv önskad specialistläkarkontakt och blir där mottagen som patient.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Tjänsten är en digital plattform för e-hälsolösningar som möjliggör för vårdgivare att tillhandahålla rådgivning eller tidsbokning genom bokningssystem, video eller chattmeddelanden med patienter och klienter (”Tjänsten”), som tillhandahålls av BAUDER Klinik AB (”Vårdgivaren”) med org.nr. 559400-7857 i samarbete med Vårdalliansen Sverige Ek. för. med org. nr: 769642-2216. Tjänsten ägs av Curoflow Technology AB (“Curoflow”), med org.nr. 559123-3654, och licensieras till Vårdgivaren i egenskap av underleverantör till Vårdgivaren. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller i förhållande till en fysisk person (”Slutanvändaren”), i regel en patient eller annan klient i behov av hälso- eller sjukvårdstjänster eller liknande, som använder Tjänsten. 

 1. UPPGRADERADE FUNKTIONER OCH NYA VERSIONER
  1. Uppgraderade funktioner och nya versioner av Tjänsten kommer implementeras i Tjänsten i den utsträckning som Vårdgivaren anser lämplig. Vårdgivaren förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst, göra ändringar i eller modifiera Tjänsten eller det sätt Tjänsten tillhandahålls. 
 2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  1. Slutanvändaren ska agera i enlighet med de instruktioner som Vårdgivaren ger avseende användning av Tjänsten. Om användningen av Tjänsten kräver förälders eller en förmyndares tillstånd är Slutanvändaren ansvarig för att erhålla ett sådant tillstånd. 
  2. Slutanvändaren garanterar att Tjänsten inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lag eller dessa Villkor och är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som genomförs inom ramen för sin användning av Tjänsten. Varken Vårdgivaren eller dess underleverantörer är ansvariga för obehörig åtkomst till Tjänsten som är ett resultat av Slutanvändarens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst. 
  3. Slutanvändaren garanterar att det material som tillgängliggörs av Slutanvändaren i Tjänsten inte gör intrång i annans rätt eller strider mot gällande lag. 
  4. Slutanvändaren får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompliera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten eller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för andra.  
 3. Köp- och leveransvillkor
  1. Genom att använda Tjänsten godkänner Slutanvändaren Vårdgivarens köpvillkor. 
  2. Slutanvändaren har rätt att motta den vårdtjänst som anges vid godkänd betalning undantaget villkoren i 3.3. Vårdgivaren åtar sig att endast att leverera den vårdtjänst som betalning avser och ingen ytterligare vårdtjänst utöver detta garanteras på förhand.
  3. Vårdgivaren förbehåller sig rätten att neka en vårdbegäran utan vidare förklaring. Slutanvändaren har vid nekad vårdbegäran rätt att återfå inbetald avgift så länge Slutanvändaren inte har erhållit den vårdtjänst som är betald för. Slutanvändaren har vid ånger/avbokning tidigare än 24 timmar innan avtalad besökstid rätt att återfå inbetald avgift. Vid ånger/avbokning senare än 24 timmar innan avtalat besökstid debiteras fullt belopp. Om Slutanvändare inte är tillgänglig vid avtalad besökstid förbehåller sig Vårdgivaren att debitera fullt belopp utan skyldighet att återbetala avgiften till Slutanvändaren. 
  4. Genom Tjänsten erbjuds betalning via Swish, kortbetalning, faktura samt betalning på plats. Tjänster kan även vara avgiftsfria på grund av ålder eller frikort. Vårdgivaren har rätt att bestämma vilka betalningsmedel som erbjuds samt vilka villkor för avgiftsbefrielse som gäller för respektive vårdtjänst. Alla priser anges i SEK och är inklusive eventuell moms.
 4. Begränsad tillgång till tjänsten
  1. Tjänsten kan komma att störas av omständigheter utanför Vårdgivarens eller dess underleverantörers kontroll, detta kan påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Tjänsten. Eftersom varken Vårdgivaren eller dess underleverantörer kan kontrollera sådana omständigheter, kan inte Vårdgivaren garantera en kontinuerlig och oavbruten tillgång till Tjänsten. Vårdgivaren ska dock, om omständigheterna kräver det, försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet. 
  2. Vårdgivaren har, på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att vidta lämpliga åtgärder som kan påverka tillgången till Tjänsten. Slutanvändaren ska utan dröjsmål och i nödvändig utsträckning informeras om begränsning eller avbrott i tillgången till Tjänsten, till exempel genom att Vårdgivaren publicerar information på sin webbplats eller liknande.
  3. Vårdgivaren förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Slutanvändarens tillgång till Tjänsten om Vårdgivaren misstänker att Slutanvändaren bryter mot dessa Villkor eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka Vårdgivaren, dess underleverantör, andra användare eller personer men eller annan skada. 
 5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten tillhör Curoflow eller Vårdgivaren. Rättigheterna innefattar, men är inte begränsade till Tjänstens drift, metod, mjukvara och design. Slutanvändaren erhåller inte några rättigheter till Tjänsten eller material som uppkommer genom användningen av Tjänsten. 
 6. Tredjepartsapplikationer
  1. För att kunna använda delar av Tjänsten måste Slutanvändaren ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer. 
  2. Slutanvändaren ansvarar självständigt för att nyttjandet av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till leverantören av tredjepartapplikationen. Slutanvändaren ska hålla Vårdgivaren, och dess underleverantörer, skadelös för det fall anspråk riktas av sådan leverantör mot Vårdgivaren eller underleverantör till följd av Slutanvändarens användning av tredjepartsapplikation. 
  3. Varken Vårdgivaren eller dess underleverantörer ansvarar för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikation. 
 7. Länkar till andra webbplatser
  1. I Tjänsten kan Slutanvändaren finna länkar till webbplatser tillhörande tredje part. Vårdgivaren har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. Slutanvändaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser. 
 8. Cookies
  1. Cookies är passiva textfiler eller bitar av information som lagras i Slutanvändarens webbläsare vid uppkoppling till Tjänsten. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för att erhålla information såsom statistik om Slutanvändarens användning av Tjänsten. Slutanvändaren accepterar användandet av cookies, men kan i sin webbläsare neka användningen av cookies. Ett nekande kan dock påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Tjänsten.  
 9. Ansvarsbegränsning 
  1. Vårdgivaren är ansvarig för de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls till Slutanvändaren i samband med användningen av Tjänsten i enlighet med tillämplig lag. 
  2. Varken Vårdgivaren eller dess underleverantörer är skyldig att ersätta Slutanvändaren för någon annan skada än som följer av punkt 9.1. Denna ansvarsbegränsning gäller bland annat men inte uteslutande inkomstförlust, förlust av data eller andra direkta och indirekta förluster eller skador av något slag som är ett direkt eller indirekt resultat av Slutanvändarens användning av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till Slutanvändarens ersättningsansvar i förhållande till tredje man. 
  3. Tjänstens syfte är att underlätta kommunikationen mellan Slutanvändare och Vårdgivare. Slutanvändaren är medveten om att Tjänsten inte till någon del ersätter vårdtjänster som genomförs eller bör genomföras vid ett fysiskt möte med en vårdgivare. Slutanvändaren är ensam ansvarig för kontakten med, och för informationen som ges till, Vårdgivaren. 
 10. Force majeure
  1. Vårdgivaren och dess underleverantörer befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet enligt dessa Villkor under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet av antingen Vårdgivaren eller dess underleverantörer hindras på grund av omständighet som ligger utanför sådan parts kontroll såsom krig, krigsliknande fientligheter, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem, eld, översvämning eller annan omständighet av liknande betydelse.  
 11. ÄNDRINGAR
  1. Vårdgivaren har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa Villkor. Alla ändringar kommer träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i Tjänsten. Slutanvändaren anses ha accepterat de nya villkoren om Slutanvändaren använder Tjänsten efter fjortondagarsperiodens utgång. 
 12. Kommunikation 
  1. Slutanvändaren accepterar att all kommunikation från Vårdgivaren eller dess underleverantörer till Slutanvändaren kan ske elektroniskt. Meddelanden ska anses mottagna samma dag som de skickas. 
 13. VARAKTIGHET
  1. Dessa Villkor gäller från den tidpunkt då Slutanvändaren registrerar en användarprofil i samband med användning av Tjänsten till dess att Slutanvändaren upphör att använda Tjänsten. 
 14. Tillämplig lag och tvistelösning
  1. Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor samt överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige. 
 15. Kontakt

BAUDER Klinik AB
E-post: info@bauder.se Telefon: 054150140
Herrgårdsgatan 16, 65224 Karlstad

KÖPVILLKOR

Tjänster 

BAUDER Klinik AB bedriver hälso- och sjukvård i form av utredningar inför läkarbesök. Utredningarna genomförs via en tjänst där flera kliniker med olika specialistområden samverkar. Efter den initiala utredningen utförd av BAUDER Klinik AB guidas kunden vidare och bekräftar själv önskad specialistläkarkontakt och blir där mottagen som patient. Nedan angivna bestämmelser och köpvillkor kopplas till bolaget i dess juridiska namn, BAUDER Klinik AB.  

Grundläggande arbete förs via analyser av blodprover som fackmannamässigt tas av den egna personalen på BAUDER Klinik i Karlstad. Genom samarbete med Unilabs, Synlab och samtliga regioner kan prover även tas på andra orter. Analyssvaren registreras i vårt egna journalsystem och presenteras senare i siffror till kund.   

BAUDER klinik AB kan inte genom de sammanställda provpaketen utesluta alla tänkbara diagnoser eller avvikande blodvärden. Prover som avviker från referensvärden, kan ändå vara “normala”. Efter genomfört blodprov kommer du som kund att bli kontaktad och erbjuden lämplig uppföljning, till exempel i form av läkarbesök.  

Vårdguiden på www.1177.se eller via telefonnummer 1177 finns för dig som vill söka tips och råd. 

Vid akut sjukdom ring alltid 112. 

Lagar och skyldigheter 

BAUDER Klinik AB är registrerad vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Till dem kan du anmäla om du har synpunkter eller klagomål.  

Genom att klicka på “Slutför köp” lämnar du ditt samtycke till vård och behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patient lagen (2014:821, kap. 3 information samt kap. 4 samtycke). BAUDER Klinik AB har skyldighet att ge dig information som du kan basera ditt samtycke på. 

Tjänster av BAUDER Klinik AB riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt (12) svenskt personnummer, mobiltelefon och ett e-postkonto. Dessa uppgifter behövs för att kunna hantera remisser och journalföring. 

BAUDER Klinik AB följer konsumentköplagens (1998:932) regleringar. Vid godkännande av dessa villkor ger du BAUDER Klinik AB tillstånd till att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. BAUDER Klinik AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen och vidtar åtgärder för att skydda dessa uppgifter, i enlighet med 31 § i personuppgiftslagen. 

Leverans och Leveranstid 

På grund av sekretess och lagstiftning kommer BAUDER Klinik AB inte kommentera medicinska resultat via e-post eller telefon annat än om provsvaren är gravt avvikande och behovet väger tyngre.  

Provsvaren kan nås via säkert digitalt journalsystem, med inloggning och identifiering via BankID. Alternativt kan de hämtas ut fysiskt på Bauder Klinik AB i Karlstad eller skickas till din hemadress via post. 

Leveranstiden benämns den tid som det tar från det att blodprovstagning genomförts fram till den tidpunkt då du får meddelande om att dina provsvar anlänt.   

Leveranstiden beräknas till mellan 2 och 6 helgfria dagar. Vi strävar efter att leverera så snart vi kan, men i samband med storhelger kan det ta längre tid. 

Ångerrätt 

Enligt distansavtalslagen har du rätt att inom 14 dagar från det att du beställer en tjänst frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss om detta.  Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till info@bauder.se  (Om du vill kan du använda följande mall: Ångerblankett konsumentverket och skicka till oss.) Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella tjänsten. 

Läs mer om förverkad ångerrätt nedan. 

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du väljer att utöva din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. 

Förverkad ångerrätt 

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. 

Om tjänsten påbörjats till viss del under ångerfristen återbetalar vi den del av tjänsten som ej har utförts.  

Vi kommer att ta ut en administrativ avgift när e-remiss blivit skickad i ditt personnummer. Denna summa kommer även att dras av från den summa vi återbetalar till dig vid reklamation. 

Har du bokat in besökstid krävs att du avbokar tiden OCH meddelar oss om ånger senast 24 timmar innan avtalad besökstid. Annars debiteras fullt belopp. Om du inte kommer till avtalad besökstid förbehåller BAUDER Klinik sig rätten att debitera fullt belopp utan skyldighet att återbetala avgiften. 

När blodprov väl tagits kan köpet inte ångras. 

Remissens giltighetstid 

Din e-remiss skapas efter att betalning från fakturan inkommit. Observera att din remiss är giltig i tre månader från och med beställning. Därefter förfaller remissen och köpet. 

Priser  

BAUDER  Klinik AB förbehåller sig rätten att ändra priserna som anges på bauder.se.  

Sjukvårdstjänster är momsfria så ingen moms tillkommer på priset som visas på hemsidan. 

Betalning

Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se

Ansvar för fel 

Proverna går med posten samma, eller första helgfria vardag efter provtagning utförts. BAUDER Klinik AB antar sig ej ansvar för postens hantering av frakt och leverans av blodproverna till laboratorium i de fall det sker fördröjningar eller behov av nytt provtagningstillfälle. För enkelhetens skull erbjuder dock BAUDER Klinik AB kostnadsfri ny provtagning på egen bekostnad. Vi står inte ansvariga för tekniska fel som beror det laboratorium som utfört provtagning och analys. 

Reklamation 

Kontakta oss på info@bauder.se om du inte är nöjd med någon del av den tjänst vi erbjuder.  

Uppgifter om företaget 

Bauder Klinik AB

Herrgårdsgatan 16, 652 24 Karlstad

Organisationsnummer: 559259-1001

Mail: info@bauder.se

Tel: +46 54 150 140 

Min varukorg

Stäng sidecart

Inga produkter i varukorgen

Personcentrerat bemötande

Personcentrerat bemötande

Provtagning på din vårdcentral

Provtagning på din vårdcentral

Stort nätverk av specialister

Stort nätverk av specialister